Toetsingsreglement

Alle afspraken m.b.t. toetsen, het afnemen van toetsen en de correctie van toetsen zijn te vinden in het toetsingsreglement. Dit reglement staat op de website van de Roncalli Mavo.

 

Toetsvrije week

Om de leerlingen in de gelegenheid te stellen zich goed voor te bereiden op de toetsweek mogen gedurende vijf dagen voor een toetsweek geen repetities of overhoringen worden afgenomen waarvoor zij zich buiten de les moeten voorbereiden. Deze periode wordt 'toetsvrije week' genoemd.

 

Toetsweek

Het schooljaar is ingedeeld in drie periodes. Iedere periode wordt met een toetsweek, waarin vrijwel elk vak een repetitie geeft, afgesloten. De omschrijving van de toetsstof wordt tijdig voor aanvang van de toetsweek via de ELO in Magister bekend gemaakt. Na de laatste toetsweek zijn er geen lessen meer, maar zijn er andere verplichte onderwijsactiviteiten voor de leerlingen.

 

Toetsweek 1:   Klas 1 t/m 4: 4-12-2023 t/m 8-12-2023

Toetsweek 2:   Klas 1 t/m 4: 2-4-2024 t/m 5-4-2024

Toetsweek 3:   Klas 1 t/m 3: 24-6-2024 t/m 28-6-2024

 

Studieplanners

Per periode wordt er door de vakken aan het begin van de periode een studieplanner gedeeld. In deze planner wordt er per les op hoofdlijnen aangegeven welke voorbereidingen er voor de les moeten worden getroffen en welke stof er tijdens de les wordt behandeld. De studieplanners zijn gedeeld in Microsoft Teams.

 

Repetities

Er zijn maximaal twee toetsen, ongeacht hun gewicht, op een dag (met uitzondering van toetsen die van een leerling geen voorbereiding vragen). Los van het bovenstaande, kan regulier opgegeven leerwerk, mondeling of schriftelijk overhoord worden.
De leerjaarcoördinator bepaalt in overleg met betrokkenen of hiervan kan worden afgeweken. Toetsen behoren minimaal één week van tevoren te worden opgegeven en in Magister te worden genoteerd. Bij overschrijding van deze termijn meldt de klas dit direct aan de docent. Zo nodig, kan de klas in beroep gaan bij de mentor of eventueel de leerjaarcoördinator.

Het inleveren van werkstukken e.d. staat los van deze afspraken.
Tijdens de toetsweken zijn er ook dagen waarop drie toetsen afgenomen worden.

 

Overhoringen

Een overhoring betreft slechts het huiswerk voor één les en kan iedere les zonder aankondiging worden gegeven.

 

Inhaaltoetsen klas 1 en 2

Wanneer de leerling een toets of proefwerk met een geldige reden (bijvoorbeeld verlof of ziekte) niet kan maken, dan moet de toets op een later moment ingehaald worden. Procedure hierover staat in het toetsreglement. 

 

Toetsen in de bovenbouw

Wat betreft het toetsen in de bovenbouw gelden aanvullende afspraken, die zijn opgenomen in het toetsingsprotocol.

 

PTA

De leerlingen in de bovenbouw krijgen ieder jaar een compleet overzicht waarin per vak alle toetsen en opdrachten staan vermeld. Dit overzicht heet het Programma van Toetsing en Afsluiting (afgekort PTA). Daarin staat per toets/opdracht informatie over het tijdstip van afname en de (toets)vorm. Ook wordt er een omschrijving van de stof gegeven en staat er vermeld met welk gewicht de toets/opdracht meetelt voor het rapport en/of het schoolexamen.
Het PTA is te vinden op onder documenten.

 

Inhalen van in het PTA opgenomen toetsen

Het inhalen van gemist werk gebeurt zo snel mogelijk, maar binnen de huidige periode waarin de toets is afgenomen, bij de desbetreffende vakdocent. Eventuele uitzonderingen verlopen via de leerjaarcoördinator en examensecretaris.

 

Herkansing

Een leerling in klas 3 en 4 heeft het recht per schooljaar 2 herkansbare toetsen uit het gehele PTA te herkansen. De herkansingen vinden plaats na de laatste toetsweek van het schooljaar. Voor leerjaar 3 is dit na toetsweek periode 3 en voor leerjaar 4 is dat na toetsweek periode 2.

 

Rapporten

Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een cijferrapport waarop de vorderingen per vak genoteerd staan. Deze rapportages worden op de volgende momenten aan de leerlingen uitgedeeld:

  • Rapport 1: Donderdag 21-12
  • Rapport 2: Donderdag 18-04
  • Rapport 3: Vrijdag 12-07

 

De cijfers op de rapporten zijn in klas 1 t/m3 het rekenkundig gemiddelde van alle toetsen e.d. die in een periode zijn afgenomen. Het afgeronde cijfer op het eindrapport is het gemiddelde cijfer van de drie periodecijfers. Iedere periode weegt daarbij even zwaar. De afgeronde cijfers op het eindrapport gelden als criterium bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar.

De periode cijfers van klas 3 en 4 bepalen het schoolexamencijfer. Ieder periodecijfer in klas 3 telt eenmaal mee voor het schoolexamen. De periodecijfers in klas 4 tellen drie keer mee.

Tussentijds kunnen ouders zich op ieder moment via Magister op de hoogte stellen van de resultaten van hun zoon/dochter. Daarnaast kan ook de mentor ouders informeren als zij daarom vragenof wanneer de mentor zich zorgen maakt over de resultaten.

 

Eindrapportage schoolexamen klas 4

De leerlingen in klas 4 krijgen aan het einde van de laatste periode hun cijferlijst van het schoolexamen. Dit zijn de cijfers waarmee de leerlingen het centraal examen in gaan.

Dit delen: