Ouderbijdrage

Op deze pagina treft u informatie over de vrijwillige ouderbijdrage. Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouder(s)/verzorger(s) verplicht zijn een bijdrage te betalen.

Elke bijdrage die aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig (artikel 27a lid 2 van de WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd voor de hoogte van de bedragen, maar ook voor de bestemming van het geld.

De school stelt elk leerjaar het voorgeschreven les- en verbruiksmateriaal gratis ter beschikking aan de leerling. Er is geen borgregeling.

U moet hierbij denken aan leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken,  eigen leermateriaal van de school, het gebruik van de vaste computers, bijbehorende programma’s en de toegang tot het digitale leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de MR voor schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 125,- per leerling. Deze bijdrage is bedoeld voor: de introductie van klas 1, het Discovery-Programma, excursies, gastlessen, culturele activiteiten, de sportdag, vieringen, schoolfeesten, de diploma-uitreiking enz.

De vrijwillig ouderbijdrage kunt u via WIS-Collect betalen; u ontvangt hiervoor een e-mail. Bij WIS-Collect kunt u aangeven of u gespreid wenst te betalen.

Op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs staat het ouder(s)/verzorger(s) vrij om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Wij vertrouwen er echter op dat ouder(s)/verzorger(s) bereid zijn de ouderbijdrage te betalen zodat wij ons onderwijs ook met de aanvullende activiteiten vorm kunnen blijven geven.

Mocht u deze bereidheid wel hebben, maar door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn hier invulling aan te geven, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

(meerdaagse) reizen

Bij de (meerdaagse) reizen vindt deelname altijd op basis van vrijwilligheid plaats. De school brengt vooraf de reële kosten in rekening. Vooraf informeren we leerlingen en ouders over de invulling van de meerdaagse reizen, over de deelname en over de betaling. Ook bij meerdaagse reizen gaat het om een vrijwillige ouderbijdrage. De school kan wel als voorwaarde stellen dat er een minimaal aantal betalende deelnemers moet zijn om de reis doorgang te laten vinden.

(Meerdaagse) Reis

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

Bezoek pretpark

€ 40,-

€40,-

€40,-

 

Schoolkamp klas 2

 

€100,-

 

 

Italië reis (CKV-International)

 

 

€300,-

 

Skireis bovenbouw

 

 

€440,-

€440,-

De geplande (meerdaagse) reizen kunnen alleen doorgang vinden als de coronamaatregelen dat rond het moment van vertrek toelaten.

 

 

 

 

 

 

Ouders

Dit delen: