Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het onderwijs en de examens deelnemen. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig (artikel 27a lid 2 van de WVO).

De school stelt elk leerjaar gratis aan de leerling het voorgeschreven les- en verbruiksmateriaal ter beschikking. Er is geen borgregeling.

U moet hierbij denken aan digitale methodes, digitale licenties, eigen leermaterialen van de school en het gebruik van computers. De kosteloos verstrekte verbruiksmaterialen zijn het toetspapier, materialen voor het vak T&T en diverse benodigdheden bij het vak tekenen.

De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de MR voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld op €150,- per leerling. Deze bijdrage is bedoeld voor: het Discovery-Programma, excursies, gastlessen, culturele activiteiten, de sportdag, vieringen, schoolfeesten, de diploma-uitreiking enz. Deze bijdrage kunt u via WIS-Collect betalen; u ontvangt hiervoor een e-mail.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Op grond van de wet op het Voortgezet Onderwijs staat ouders/verzorgers vrij om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Het niet voldoen van deze bijdrage heeft echter wel gevolgen. U dient dan bij het Discovery-Programma, een excursie, of buitenschoolse activiteiten vooraf de reële kosten te voldoen, indien u het toch van belang vindt dat uw kind hieraan deelneemt.

De school zal, indien uw kind niet deelneemt aan een excursie of activiteit, voor een vervangende opdracht of een vervangend programma zorgen, waarmee dezelfde onderwijsdoelen gerealiseerd worden.

Wij vertrouwen er echter op dat ouders bereid zijn de ouderbijdrage te betalen. Mocht u deze bereidheid wel hebben, maar door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn hier invulling aan te geven, dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur. Bij WIS-collect kunt u aangeven of u gespreid wenst te betalen.

Een verzoek voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding dient altijd schriftelijk te worden ingediend.

 

Ouders

Dit delen: