Bij het bepalen of de leerling in het leerjaar voldoende heeft gepresteerd en bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar gelden de volgende algemene afspraken:

 • een periodecijfer bestaat uit het gemiddelde cijfer voor een vak in de betreffende periode.
 • het eindrapportcijfer is een gemiddelde van de drie gemiddelde periodecijfers;
 • een onvoldoende rapportcijfer is een cijfer lager dan 5,5;
 • een rapportcijfer lager dan een 5,0 telt als 2 onvoldoende rapportcijfers;
 • de onvoldoende eindrapportcijfers (gemiddelde van de drie periodecijfers) bepalen de overgang;
 • doubleren in het eerste leerjaar is niet toegestaan. Leerlingen die niet aan de bevorderingsnorm voldoen, maken een overstap naar een beroepsgerichte leerweg van het vmbo;
 • het is niet toegestaan tweemaal in hetzelfde leerjaar of twee opeenvolgende jaren te doubleren.

Met inachtneming van deze afspraken gelden de volgende overgangsnormen:

 

Overgangsnormen klas 1

Van klas 1 mavo en 1 mavo-kansklas, naar klas 2 mavo:

 • Bij maximaal 2 onvoldoendes: bevorderd naar het tweede leerjaar mavo.
 • Bij 3 onvoldoendes: de docentenvergadering beslist.
 • Bij 4 of meer onvoldoendes: verwijzing naar een beroepsgerichte leerweg van het vmbo.

 

Van klas 1 mavo of 1 mavo-Kansklas, naar 2 havo-kansklas

Leerlingen in de mavoklassen en mavo-kansklassenn, die aan de onderstaande criteria voldoen worden op de eindvergadering voorgedragen om te worden bevorderd naar 2 havo-kansklas. De docentenvergadering beslist (bij meerderheid van stemmen).

 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden de 6,0.
 • De leerling heeft een 7,5 of hoger gemiddeld berekend over alle vakken.
 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden de 7,0 voor de volgende vakken:
 • Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.
 • De leerling ziet de overstap zelf zitten en is bereid ter voorbereiding een aansluitende cursus Frans te volgen.

 

Van 1 havo-kansklas, naar 2 havo

Leerlingen die aan de onderstaande criteria voldoen worden op de eindvergadering voorgedragen om te worden bevorderd naar 2 Havo. De docentenvergadering beslist (bij meerderheid van stemmen).

 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden de 6,0.
 • De leerling heeft een 7,5 of hoger gemiddeld berekend over alle vakken.
 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden de 7,0 voor de volgende vakken:

Nederlands, Engels, Wiskunde, Frans, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.

 

Van 1 havo-kansklas, naar 2 havo-kansklas

 • Bij maximaal 1 onvoldoende en de overige cijfers boven de 6,0: bevorderd naar het tweede leerjaar havo-kansklas.

 

Van 1 havo-kansklas, naar 2 mavo

 • Bij maximaal 3 onvoldoendes: bevorderd naar het tweede leerjaar mavo.
 • Bij 4 onvoldoendes: de docentenvergadering beslist.
 • Bij 5 of meer onvoldoendes: verwijzing naar een beroepsgerichte leerweg van het vmbo.

 

Overgangsnormen klas 2

Van klas 2 mavo, naar klas 3 mavo:

 • Bij maximaal 2 onvoldoendes, waarvan maximaal 1 binnen het gekozen vakkenpakket zijn leerlingen bevorderd naar 2 mavo.
 • Bij maximaal 2 onvoldoendes binnen het vakkenpakket, de docentenvergadering beslist.
 • Bij maximaal 3 onvoldoendes, de docentenvergadering beslist.
 • Bij meer dan 3 onvoldoendes doubleert de leerling in mavo 2, of wordt verwezen naar de beroepsgerichte leerweg van het vmbo.

 

Van klas 2 havo-kansklas, naar klas 3 mavo

Bij maximaal 2 onvoldoendes: bevorderd naar klas 3 mavo.
Bij 3 onvoldoendes of meer: de docentenvergadering beslist.

 

Van klas 2 havo-kansklas, naar klas 3 havo

Leerlingen die aan de onderstaande criteria voldoen worden op de eindvergadering voorgedragen om te worden bevorderd naar 3 havo. De docentenvergadering beslist (bij meerderheid van stemmen).

 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden de 6,0.
 • De leerling heeft een 7,5 of hoger gemiddeld berekend over alle vakken.
 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden de 7,0 voor de volgende vakken:

Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, Duits, geschiedenis, economie, biologie en aardrijkskunde.

 

Overgangsnormen klas 3

Van klas 3 mavo, naar klas 4 mavo

Voor de overgang naar klas 4 gelden een aantal voorwaarden, waaraan voldaan moet zijn:

 • de beoordeling voor het vak LO moet voldoende zijn;
 • het cijfer voor CKV moet voldoende zijn.

 

De overgangsregeling van klas 3 naar 4 is gebaseerd op de zak-slaagregeling van het eindexamen in klas 4.
De leerling is naar het vierde leerjaar bevorderd indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 

 • het gemiddelde van alle niet afgeronde cijfers is minimaal een 5,5 (de vakken CKV en LO worden bij het vaststellen van dit gemiddelde buiten beschouwing gelaten);
 • alle onderdelen van het PTA moeten zijn afgerond;
 • de leerling heeft voor de gekozen vakken geen lager cijfer van een 5,0;
 • de leerling mag binnen het gekozen vakkenpakket maximaal één cijfer tussen de 5,0 en de 5,5 hebben. Daarnaast mag de leerling buiten het vakkenpakket maximaal 2 onvoldoende punten hebben.

 

 

 

Leerlingen

Dit delen: