Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ heeft de Gemeente Rotterdam (Jeugd, Onderwijs en Samenleving) regels opgesteld. Extra verlof mogen we alleen toekennen als er sprake is van religieuze feestdagen. Voorbeelden van religieuze feestdagen zijn:

Voor moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest.
Voor hindoes: het Divalfeest en het Holyfeest.
Voor joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest.
Op een aantal christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school.

Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden kunnen zijn: Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners. Huwelijk van naaste familie.
Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente.

Als het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan, dan bent u verplicht deze noodzaak aan te tonen. Er wordt bovendien alleen toestemming verleend voor de kortst mogelijke periode. Informeer altijd de school door een briefje of telefoontje.

Aard van het beroep van (één) van de ouders
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin ten minste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Denk bij de specifieke aard van het beroep bijvoorbeeld aan een vader die vaart en niet tijdens de schoolvakanties aan wal kan zijn. Of aan ouders die in de horeca of op een boerderij werken. Een werkgeversverklaring van (één van) de ouders zal duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie om een specifieke reden wordt aangevraagd.

Aanvragen van extra verlof

Een formulier voor extra verlof kunt u downloaden via:

Aanvraag verlof buiten schoolvakanties

Het ingevulde formulier dient u zo vroeg mogelijk schriftelijk in te leveren bij de directeur van onze school (G.Kruit), eventueel met bewijsmateriaal (denk daarbij aan een rouw-of trouwkaart). Het besluit, de toestemming of afwijzing, wordt schriftelijk en/of per e-mail aan u meegedeeld. Wanneer er naar het oordeel van de directeur van de school of van de afdeling leerlingzaken geen sprake is van extra verlof en u houdt uw kind toch thuis, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en kunt u een proces-verbaal en een geldboete verwachten.

Dit delen: