Ouderbijdrage

Op deze pagina treft u informatie over de vrijwillige ouderbijdrage. Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouder(s)/verzorger(s) verplicht zijn een bijdrage te betalen.

Elke bijdrage die aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig (artikel 27a lid 2 van de WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd voor de hoogte van de bedragen, maar ook voor de bestemming van het geld.

De school stelt elk leerjaar het voorgeschreven les- en verbruiksmateriaal gratis ter beschikking aan de leerling. Er is geen borgregeling.

U moet hierbij denken aan leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken,  eigen leermateriaal van de school, het gebruik van de vaste computers, bijbehorende programma’s en de toegang tot het digitale leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.

Vrijwillige ouderbijdrage

Leerlingen kunnen zich bij een school inschrijven en aan het onderwijs deelnemen, zonder dat ouder(s)/verzorger(s) verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig (artikel 27a lid 2 van de WVO). De oudergeleding van de deelraad-MR wordt vooraf om instemming gevraagd voor de hoogte van de bedragen, maar ook voor de bestemming van het geld.

De school stelt elk leerjaar het voorgeschreven les- en verbruiksmateriaal gratis ter beschikking aan de leerling. Er is geen borgregeling. U moet hierbij denken aan digitale methodes, werkboeken, eigen leermateriaal van de school en het gebruik van de computers.

De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de MR (met ruggenspraak van de ouderraad) vastgesteld op € 155,- voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 4. De vrijwillige ouderbijdrage kunt u (in termijnen) via WISCollect betalen; u ontvangt hierover in het begin van het schooljaar een e-mail.

Op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs staat het ouder(s)/verzorger(s) vrij om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Wij vertrouwen er echter op dat ouder(s)/verzorger(s) bereid zijn de ouderbijdrage te betalen zodat wij ons onderwijs ook met de aanvullende activiteiten vorm kunnen blijven geven. Mocht u deze bereidheid wel hebben, maar door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn hier invulling aan te geven, dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur. Bij WISCollect kunt u aangegeven of u gespreid wenst te betalen.

Bij meerdaagse reizen vindt deelname altijd op basis van vrijwilligheid plaatst.

Overzicht bijkomende kosten en vrijwillige ouderbijdrage

Bijkomende kosten ouders

Borg gebruik laptop ± € 40,- (leerjaar 1)

Aanschaf iPad (zij-instroom leerjaar 2 t/m 4)

Overige schoolspullen: ± €25,-

Vrijwillige ouderbijdrage 2023-2024

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op €155,-. De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. U kunt ook kiezen om een ander bedrag te betalen, of niet te betalen. Natuurlijk hopen we dat me uw bijdrage het extra aanbod voor ons betaalbaar en uitvoerbaar blijft.

Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de volgende onderdelen bekostigd:

  • Excursies en gastlessen
  • Het discovery-programma
  • Culturele activiteiten
  • Introductieactiviteiten brugklas
  • Survival activiteit leerjaar 3
  • Diploma-uitreiking leerjaar 4
  • Schoolfeesten en leerlingactiviteiten
  • Gebruik van de kluisjes
  • Activiteiten ouderraad
  • Schoolreisje en pretparkbezoek (leerjaar 1t/m 3)

Meerdaagse reizen

Werkweek leerjaar 2:                    ± €125,-

Ski-reis bovenbouw (optioneel): ± €450,-

Vooraf infomeren wij u nader over de invulling van de meerdaagse reizen en over de deelname en de betaling. Ook bij meerdaagse reizen gaat het in principe om een vrijwillige ouderbijdrage en mogen leerlingen niet uitgesloten worden van deelname. De school kan wel als voorwaarde stellen dat er een minimaal aantal betalende deelnemers moet zijn om de reis doorgang te laten vinden.

Meerdaagse reizen International Class

De meerdaagse reizen van de International Class naar Frankrijk en Italië worden vanuit Erasmus+ gelden (subsidie) bekostigd. Voor deze reizen zal geen bijdrage aan ouders gevraagd worden.

WIS Collect

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage of voor de diverse schoolreizen (werkweek leerjaar 2, ski-reis) maakt de school gebruik van WISCollect. U ontvangt via de e-mail een bericht waarmee u in kan loggen en de betaling kan realiseren. Ook de optie voor een gespreide betaling treft u daarin aan.

Dit delen: