Als ouders of leerlingen een serieuze klacht hebben over de school, dan is het belangrijk dit allereerst te melden bij de locatiedirecteur van de school, dhr. G. Kruit (gkruit@roncallimavo.nl).

De klacht dient in ieder geval schriftelijk ingediend te worden. De locatiedirecteur zal de klacht in behandeling nemen en aangeven tot welke conclusie hij komt.

Als ouders of leerlingen het niet eens zijn met de manier waarop de klacht is afgehandeld door de directeur, dan kan de vertrouwenscontactpersoon van de school worden benaderd. Deze kan ouders en/of leerlingen, indien gewenst, in contact brengen met een vertrouwenspersoon van het LMC. Het is ook mogelijk de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag (college van bestuur) of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Wij hopen natuurlijk nooit zo tegenover ouders of leerlingen komen te staan en gaan er van uit dat meningsverschillen of klachten op een redelijke en constructieve wijze onderling kunnen worden opgelost. Contactgegevens vertrouwenspersoon: zie hieronder.

Contactgegevens bestuur: http://www.lmc-vo.nl/

Dit delen: