Overgangsnormen

Bij de rapportvergadering aan het einde van het schooljaar werken de docenten met de overgangsnormen die in de schoolgids opgenomen zijn. Tijdens deze vergadering bepalen de vakdocenten bij meerderheid of leerlingen bevorderd kunnen worden naar het volgende leerjaar, leerlingen doubleren in het huidige leerjaar, of leerlingen bevorderd kunnen worden naar een ander niveau. De rapportvergadering zal op woensdag 10-07-2024 in de ochtend plaatsvinden. Wanneer tijdens de rapportvergadering besloten is dat een leerling niet bevorderd kan worden, dan worden leerling en ouders daar dezelfde dag telefonisch van op de hoogte gebracht door de mentor.

 

Revisie

Wanneer ouders het niet eens zijn met het besluit van de docentenvergadering kan revisie aangevraagd worden. Tijdens de revisievergadering wordt aan de lesgevende docenten gevraagd hun eerder genomen besluit te heroverwegen en opnieuw een besluit te nemen. Revisie wordt voor donderdag 11- 7-2024, 10.00 uur, schriftelijk met onderbouwing aangevraagd bij de leerjaarcoördinator en de teamleider (Dhr. Buskens). Het revisieverzoek wordt alleen toegekend als er nieuwe informatie ter tafel komt. De revisievergadering vindt plaats op donderdag 11-7-2024 om 12.00 uur. De uitslag van de revisievergadering wordt dezelfde dag door de leerjaarcoördinator met leerling en ouders gedeeld.

 

Algemene uitgangspunten overgangsnormen

Bij het bepalen of de leerling in het leerjaar voldoende heeft gepresteerd en bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar gelden de volgende algemene afspraken:

 • een periodecijfer bestaat uit het gemiddelde cijfer voor een vak in de betreffende periode;
 • het eindrapportcijfer is een gemiddelde van de drie gemiddelde periodecijfers;
 • een onvoldoende rapportcijfer is een cijfer lager dan 5,5. Een cijfer tussen 5,5 en de 5,0 telt als 1 onvoldoende rapportcijfer.;
 • een rapportcijfer lager dan 5,0 telt als 2 onvoldoende rapportcijfers;
 • de eindrapportcijfers (gemiddelde van de drie periodecijfers) bepalen de overgang;
 • doubleren in het eerste leerjaar is niet toegestaan. Leerlingen die niet aan de bevorderingsnorm voldoen maken een overstap naar een beroepsgerichte leerweg van het vmbo;
 • het is niet toegestaan tweemaal in hetzelfde leerjaar of twee opeenvolgende jaren te doubleren.

 

Met inachtneming van deze afspraken gelden de volgende overgangsnormen:

 

Leerjaar 1

Van klas 1 mavo, naar klas 2 mavo:

 • Bij maximaal 2 onvoldoendes: bevorderd naar het tweede leerjaar mavo.
 • Bij 3 onvoldoendes: de docentenvergadering beslist.
 • Bij 4 of meer onvoldoendes: verwijzing naar een beroepsgerichte leerweg van het vmbo.

 

Van klas 1 mavo, naar 2 mavo-havoklas

Leerlingen in de mavoklassen, die aan de onderstaande criteria voldoen worden op de eindvergadering voorgedragen om te worden bevorderd naar 2 mavo-havoklas. De docentenvergadering beslist (bij meerderheid van stemmen).

 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden 6,0.
 • De leerling heeft een 7,5 of hoger gemiddeld berekend over alle vakken.
 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden 7,0 voor de volgende vakken:
 • Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.
 • De leerling ziet de overstap zelf zitten en is bereid ter voorbereiding een aansluitende cursus Frans te volgen.

 

Van 1 mavo-havoklas, naar 2 havo

Leerlingen die aan de onderstaande criteria voldoen worden op de eindvergadering voorgedragen om te worden bevorderd naar 2 havo. De docentenvergadering beslist (bij meerderheid van stemmen).

 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden 6,0.
 • De leerling heeft een 7,5 of hoger gemiddeld berekend over alle vakken.
 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden 7,0 voor de volgende vakken:

Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.

 

Van 1 mavo-havoklas, naar 2 mavo-havoklas

 • Bij maximaal 1 onvoldoende en de overige cijfers boven 6,0: bevorderd naar het tweede leerjaar Havo-kansklas.

 

Van 1 mavo-havoklas, naar 2 mavo

 • Bij maximaal 3 onvoldoendes: bevorderd naar het tweede leerjaar mavo.
 • Bij 4 of meer onvoldoendes: de docentenvergadering beslist.

Leerjaar 2

Van klas 2 mavo, naar klas 3 mavo:

 • De leerling is bevorderd naar leerjaar 3 mavo op het moment dat hij/zij maximaal 1 onvoldoende binnen zijn/haar gekozen vakkenpakket heeft en 2 onvoldoendes buiten zijn/ jaar vakkenpakket heeft.
 • Bij maximaal 2 onvoldoendes binnen het vakkenpakket en 1 onvoldoende buiten het vakkenpakket: de docentenvergadering beslist.
 • Bij maximaal 0 onvoldoendes binnen het vakkenpakket en 3 onvoldoendes buiten het gekozen vakkenpakket: de docentenvergadering beslist.
 • De leerling doubleert wanneer hij/zij meer dan 2 onvoldoendes binnen het gekozen vakkenpakket heeft.
 • De leerling doubleert wanneer hij/zij meer dan 3 onvoldoendes heeft.

Van klas 2 mavo-havoklas, naar klas 3 mavo

 • Bij maximaal 1 onvoldoende binnen het gekozen vakkenpakket en 2 onvoldoendes buiten het gekozen vakkenpakket: de leerling wordt bevorderd naar klas 3 mavo.
 • Bij maximaal 2 onvoldoendes binnen het gekozen vakkenpakket en onvoldoendes buiten het gekozen vakkenpakket: de docentenvergadering beslist.
 • Bij maximaal 1 onvoldoende binnen het gekozen vakkenpakket en 3 onvoldoendes buiten het gekozen vakkenpakket: de docentenvergadering beslist.
 • De leerling doubleert in klas 2 mavo wanneer hij/zij meer dan 2 onvoldoendes binnen het gekozen vakkenpakket heeft.
 • De leerling doubleert in klas 2 mavo wanneer de leerling meer dan 4 onvoldoendes heeft.

Van klas 2 mavo-havoklas, naar klas 3 havo

Leerlingen die aan de onderstaande criteria voldoen worden op de eindvergadering voorgedragen om te worden bevorderd naar 3 havo. De docentenvergadering beslist (bij meerderheid van stemmen).

 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden 6,0.
 • De leerling heeft 7,5 of hoger gemiddeld berekend over alle vakken.
 • De leerling heeft geen gemiddeld cijfer beneden 7,0 voor de volgende vakken:

Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, Duits, geschiedenis, economie, biologie, natuurkunde en aardrijkskunde.

Leerjaar 3

Van klas 3 mavo, naar klas 4 mavo

Voor de overgang naar klas 4 gelden een aantal voorwaarden, waaraan voldaan moet zijn:

 • het cijfer voor CKV moet voldoende zijn.

 

De overgangsregeling van klas 3 naar 4 is gebaseerd op de zak-slaagregeling van het eindexamen in klas 4.
De leerling is naar het vierde leerjaar bevorderd indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • het gemiddelde van alle niet afgeronde cijfers is minimaal 5,5 (de vakken CKV en LO worden bij het vaststellen van dit gemiddelde buiten beschouwing gelaten);
 • alle onderdelen van het PTA moeten zijn afgerond;
 • de leerling heeft voor de gekozen vakken geen lager cijfer dan 5,0;
 • de leerling mag binnen het gekozen vakkenpakket maximaal 1 cijfer tussen 5,0 en 5,5 hebben. Daarnaast mag de leerling buiten het vakkenpakket maximaal 2 onvoldoende punten hebben.

Externe havo-instroom klas 4

Voor leerlingen uit klas 3 havo die op de Roncalli Mavo in willen stromen in klas 4 vmbo-tl gelden, omdat ze het PTA in klas 3 niet gevolgd hebben, de volgende regels:

 • De leerlingen volgen het vak maatschappijleer in jaar 4.
 • De leerlingen volgen een aangepast CKV-traject.
 • De leerlingen maken in jaar 4 een profielwerkstuk.

Externe Mavo-instroom klas 4

Voor leerlingen die vmbo-tl jaar 3 op een andere school gevolgd hebben en vmbo-tl 4 op de Roncalli Mavo volgen, gelden de volgende regels:

 • De leerling moet een geldig overgangsbewijs hebben naar klas 4-tl.
 • De leerling kan alleen vakken kiezen die ook in het derde leerjaar gevolgd zijn en moeten passen binnen een van de vier profielen van het vmbo.
 • Voor sommige vakken (bijvoorbeeld CKV) moet mogelijk een inhaalprogramma gevolgd worden. Dit gaat in overleg met het examensecretariaat en de leerjaar coördinator.

Behaalde resultaten die meegenomen worden naar leerjaar 4

Vanuit leerjaar 3 worden drie Schoolexamencijfers per vak (de op één decimaal afgeronde periodecijfers) meegenomen. De behaalde resultaten in leerjaar 3 vormen 1/3 deel van het Schoolexamencijfer. In klas 4 vormen het gemiddelde resultaat van periode 1 (afgerond op één decimaal) en het gemiddelde resultaat van periode 2 (afgerond op één decimaal) 2/3 deel van het Schoolexamencijfer. Het gemiddelde van deze drie SE-cijfers wordt afgerond op één decimaal en levert het uiteindelijke SE-cijfer op van het betreffende vak.

Leerjaar 4

Leerjaar 4 is het jaar van het eindexamen. Het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door de schoolexamens, het eindexamen en de slaagzakregeling.

Vanuit leerjaar 3 wordt een SE-cijfer per vak meegenomen (dit het is het gemiddelde van de afgeronde periodecijfers uit klas 3). In leerjaar 4 komen daar per vak nog 2 SE-cijfers (periodecijfers) bij. Het gemiddelde van deze drie SE-cijfers wordt afgerond op één decimaal en levert het uiteindelijke SE-cijfer op van het betreffende vak.

Het cijfer dat op de cijferlijst van het diploma komt te staan, is het gemiddelde van het eind SE-cijfer en het behaalde CE-cijfer. Dit cijfer wordt na de eerste decimaal afgekapt en daarna op een heel cijfer afgerond. (Dat wil zeggen dat een 6,47 eerst een 6,4 wordt en uiteindelijk een 6). Alle leerlingen doen in zes of zeven vakken examen.

Dit delen: