Kansen

Wij vinden dat leerlingen kansen moeten krijgen en daarom is er een breed aanbod binnen het onderwijs in de onderbouw. Een leerling kan, als hij/zij aan de voorwaarden voldoet, geplaatst worden in een:

  • mavoklas;
  • mavokansklas (MKK);
  • havokansklas (HKK).

In deze drie klassen geven we les op maat.

De kinderen in de mavoklassen volgen het reguliere vmbo-tl programma. Dit programma is te combineren met alle profielen. Wanneer het nodig is kunnen we leerlingen in de reguliere mavoklassen extra ondersteuning aanbieden. Mochten leerlingen in de mavoklassen laten zien dat ze meer in hun mars hebben, dan is een bevordering door de docentenvergadering naar de HKK jaar 2 mogelijk. Om aangenomen te worden in de mavoklassen is een vmbo-gl/tl of vmbo-tl advies van de basisschool nodig.

In 2014 is de Roncalli mavo gestart met het het aanbieden van de mavokansklas. Bijzonder aan de MKK is dat ouders hun kinderen hier niet zelf voor op kunnen geven. Het aanmelden voor de MKK verloopt via de meesters en juffen van de basisscholen (link). In de meeste gevallen hebben de leerlingen van de MKK een achterstand op rekenen, taal of begrijpend lezen. De MKK is een tweejarig traject waarin de leerlingen de achterstand die zij bij binnenkomst hebben, inlopen, zodat ze als de achterstanden voldoende ingelopen zijn, in klas 3 met de andere leerlingen verder kunnen in de reguliere mavoklassen.

Om de achterstanden in te lopen is er in het rooster van de MKK extra taal en rekenen opgenomen. Deze extra taal- en rekenlessen worden gegeven in plaats van Frans en levensbeschouwing. Naast taal en rekenen is er in de MKK extra aandacht voor sociale vaardigheden en studievaardigheden.

mds_roncalli-mavo_sept_15_-19In klas 2 zijn er in de MKK kleine veranderingen. Zo hebben de leerlingen in klas 2 geen verzorging en Frans. Wel krijgen ze net als andere tweede klas leerlingen nieuwe vakken zoals natuurkunde, economie en Duits.

Afgelopen jaren laten de resultaten zien dat de meeste leerlingen hun kans grijpen. De achterstanden op het gebied van taal en rekenen worden ingelopen en wanneer we kijken naar de andere vakken, dan heeft de MKK het gelijk tot bovengemiddeld goed gedaan.

Als je meer wil weten over de procedure van aanmelding, neem dan contact op de dhr. G. Kruit, coördinator van leerjaar 1 (gkruit@roncallimavo.nl).

De leerlingen in de havokansklas krijgen de gelegenheid te laten zien dat zij havo capaciteiten hebben. De Roncalli mavo heeft al jaren een nauwe samenwerking met het Emmauscollege, een scholengemeenschap voor havo/vwo, in de wijk Oosterflank. Beide scholen garanderen optimale mogelijkheden voor wederzijdse doorstroming. Voor de brugklas betekent dit dat kinderen die net niet worden toegelaten tot de brugklas havo, geplaatst kunnen worden in de havokansklas op de Roncalli mavo. Voldoet een leerling aan het eind van het schooljaar aan de overgangscriteria, dan vindt bevordering plaats naar klas 2 havo op het Emmauscollege. Ook in het tweede leerjaar hebben we een HKK met dezelfde doorstromingsmogelijkheid naar het derde leerjaar havo op het Emmauscollege. Desgewenst kan de school bemiddelen met betrekking tot plaatsing op andere scholen met een havo-afdeling. Om in aanmerking te komen voor de havo kansklas moet je een vmbo-tl/havo advies of havo advies van de basisschool hebben.