Ouders

Ouders en school
Wanneer u uw kind als leerling bij de Roncalli Mavo aanmeldt, dan wil de school samen met u werken aan de toekomst van uw zoon of dochter. Wij zorgen voor goed onderwijs en samen met u spreken we regelmatig over de resultaten en vooral over hoe het op school gaat. U kunt gebruik maken van diverse mogelijkheden die de school biedt. De belangrijkste contactpersoon binnen de school voor ouders is de mentor van uw kind. Hier kunt u met al uw vragen terecht.

Opvoeding en begeleiding
De Roncalli Mavo baseert zich in haar pedagogisch handelen op de christelijke tradities van waarden en normen zoals respect, waardering, menselijkheid en mededogen. Wij verwachten van ouders dat zij dit onderschrijven en samen met ons hieraan willen werken. Goede en correcte communicatie tussen ouders en school is van groot belang.

Ouders en school
Communicatie tussen ouders en de school is van groot belang om samen te kunnen werken in de opvoeding, de scholing en de begeleiding van de leerlingen. De Roncalli Mavo probeert daarom zo goed mogelijk de ouders te voorzien van informatie over hun kind. Naast de nieuwsbrief die enige keren per jaar verschijnt, is deze website de belangrijkste informatiebron. Hier kunt u de actuele informatie lezen en inloggen op Magister, ons cijfer- en absentieregistratie programma op het internet.

Verhindering
Alle leerlingen zijn verplicht alle lessen en schoolactiviteiten te volgen volgens het lesrooster. De lesdag begint om 8.30 uur en eindigt om 15.40 uur. Binnen deze tijden worden de lessen, de SWT-uren en de schoolactiviteiten gepland. In enkele gevallen kunnen excursies langer duren dan de lesdag, maar ook dan valt dit onder de verplichte schoolactiviteiten.

Bezoek aan dokter, tandarts enz. dient vooraf schriftelijk, per email (ronca.mavo@roncallimavo.nl) of telefonisch bij de administratie te worden gemeld. De melding moet altijd voorzien zijn van de datum, voor- en achternaam, klas, de reden van afwezigheid en handtekening van de ouder of verzorger.

Bij ziekte van de leerlingen verwachten wij vóór 08.30 uur telefonisch bericht van de ouder of verzorger. Als een leerling zonder opgaaf van reden afwezig is, wordt er na 10.00 uur naar huis gebeld om alsnog de reden van afwezigheid te vernemen.

Te laat in de les
Te laat komen is ook een vorm van spijbelen. De leerling moet op school zijn wanneer de lessen beginnen. Met een geldige reden (b.v. vooraf aangekondigd artsbezoek) is er niets aan de hand; de leerling meldt zich bij de leerling administratie, ontvangt daar een strookje en gaat de les in.

Indien een leerling te laat is zonder geldige reden, afwezig is zonder te zijn afgemeld of afwezig is zonder een geldige reden, wordt dit genoteerd als spijbelen en volgt er een disciplinaire maatregel. Bij herhaling van ongeoorloofde afwezigheid zal dit gemeld worden aan de leerplichtambtenaar.

Als leerlingen onder schooltijd ziek worden en naar huis gaan, dienen zij zich te melden bij de administratie. De administratie zal hierna contact met de ouder of verzorger opnemen over de mogelijkheid naar huis te komen en de eventuele mogelijkheid van vervoer.

Indien een leerling niet mee kan doen met de lessen bewegingsonderwijs, dient vooraf een briefje te worden ingeleverd bij de administratie. De leerling gaat wel mee naar het gymlokaal. Alleen in overleg met de docent bewegingsonderwijs kan de leerling eventueel huiswerk op school maken.

Extra verlof
(verkorte weergave uit de folder van de gemeente Rotterdam, afdeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving)

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ heeft de Gemeente Rotterdam (Jeugd, Onderwijs en Samenleving) regels opgesteld. Extra verlof mogen we alleen toekennen als er sprake is van religieuze feestdagen. Voorbeelden van religieuze feestdagen zijn:

Voor Moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest.
Voor Hindoes: het Divalfeest en het Holyfeest.
Voor Joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest.
Op een aantal christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school.

Gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden kunnen zijn: Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners. Huwelijk van naaste familie.
Verhuizing van het gezin naar een andere Gemeente.

Gezinsuitbreiding
Als het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan, dan bent u verplicht deze noodzaak aan te tonen. Er wordt bovendien alleen toestemming verleend voor de kortst mogelijke periode. Informeer altijd de school door een briefje of telefoontje.

Aard van het beroep van (één) van de ouders
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin ten minste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Denk bij de specifieke aard van het beroep bijvoorbeeld aan een vader die vaart en niet tijdens de schoolvakanties aan de wal kan zijn. Of aan ouders die in de horeca of op een boerderij werken. Een werkgeversverklaring van (één van) de ouders zal duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie om een specifieke reden wordt aangevraagd.

Aanvragen van extra verlof

Een formulier voor extra verlof kunt u downloaden via:

Aanvraag verlof buiten schoolvakanties

Het ingevulde formulier dient u zo vroeg mogelijk schriftelijk in te leveren bij de directeur van onze school, eventueel met bewijsmateriaal (denk daarbij aan een rouw-of trouwkaart). Het besluit, de toestemming of afwijzing, wordt schriftelijk en/of per e-mail aan u meegedeeld. Wanneer er naar het oordeel van de directeur van de school of van de afdeling Leerlingzaken geen sprake is van extra verlof en u houdt uw kind toch thuis, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en kunt u een proces-verbaal en een geldboete verwachten.